HYVIEN MIELENTERVEYS-

PALVELUIDEN JYVÄSKYLÄ


Hammassäryssä pääsemme heti hoitoon. Miksi mielen särkyessä joudumme odottamaan kuukausia, jopa vuoden?

Jyväskylässä matalan kynnyksen mielenterveyspisteille on huutava tarve. Koronakriisin myötä mielenterveysavun tarve on kasvanut merkittävästi samalla kun hoitoon pääsy on vaikeutunut. Hoitoon pääsy tulee turvata mielen ollessa koetuksella - sen tulee tapahtua mahdollisimman nopeasti ja matalalla kynnyksellä. Myös mielenterveysomaiset tarvitsevat tietoa ja tukea. 

Toteutetaan terapiatakuu kuntatasolla.  

Mielenterveyden haasteisiin liittyy usein aloitekyvyttömyyttä. Apua pitäisi saada helposti yhdestä paikasta ilman ammattilaiselta toiselle ohjaamista. Esimerkiksi mielenterveys- ja päihdeongelmat sekä nuorisotyöttömyys kulkevat monesti käsi kädessä, ja näihin kaikkiin tulee reagoida saman palvelun alla.

Palveluiden tulee olla helposti saatavilla matalalla kynnyksellä.

Lasten ja nuorten jaksamista kouluissa tulee tukea. Mielenterveystaitojen opettelu ja opettaminen tulee olla osana kaikkea lasten ja nuorten kasvatus- ja opetustyötä. Resursseja tarvitaan myös koulukiusaamisen estämiseksi ja oppilaiden hyvinvoinnin tukemiseksi. Riittävä oppilashuoltohenkilökunta ja heidän toimintaedellytyksensä on turvattava. 

Turvataan koulukuraattorien ja koulupsykologien määrä.

HYVINVOIVA JYVÄSKYLÄ


Niin fyysisen kuin psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen on myöhempien haasteiden ennaltaehkäisyä, ja se maksaa itsensä takaisin myös rahallisesti. Mielenterveysongelmat ovat yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen sekä sairauspäivärahan saamiseen. OECD:n arvion mukaan mielenterveysongelmien kustannukset Suomessa ovat 11 miljardia. Panostamalla mielenterveyteen myös kuntatasolla voimme lisätä jyväskyläläisten hyvinvointia ja nostaa työllisyysastetta.

Perheiden hyvinvoinnin tukeminen on ehdottoman tärkeää. Tuoreita vanhempia voidaan tukea esimerkiksi  lisäämällä neuvolapsykologien määrää. Matalan kynnyksen apua, kuten kotiapua sekä kasvatusohjaajan tai tukihenkilön palveluita tulee olla saatavilla jo varhaisessa vaiheessa. Vanhemman sairastaessa psyykkisesti lapset tulee ottaa huomioon esimerkiksi perheterapian keinoin.

Ehkäisevä lastensuojelu perheiden hyvinvointia tukemassa.

Lasten ja nuorten osallisuutta tulee vahvistaa. Harrastuksilla on osoitettu olevan merkittävä yhteys lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämisessä ja syrjäytymisen ehkäisyssä. Koulupäivän yhteyteen järjestetty maksuton harrastus tukisi lasten ja nuorten hyvinvointia.

Lapsille ja nuorille maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen.

Mielenterveysvaikutuksia tulee arvioida kaikessa kunnallisessa päätöksenteossa: esimerkiksi terveys- ja sosiaalipalveluissa, varhaiskasvatuksessa ja oppilaitoksissa, kulttuuripalveluissa, kaavoituksessa ja virkistysalueiden suunnittelussa sekä osallistumismahdollisuuksissa. Arviointi ennaltaehkäisee kuntalaisten kokemaa henkistä kuormitusta. Panostukset mielenterveyden edistämiseen maksavat itsensä pitkällä aikavälillä moninkertaisesti takaisin.

Mielenterveysvaikutusten arviointi päätöksenteossa lisää jyväskyläläisten hyvinvointia. 

HIILINEUTRAALI JYVÄSKYLÄ

Tulevien sukupolvien hyvinvointi täytyy turvata pitämällä huolta myös ympäristöstä. Kunnat ovat avainasemassa ilmastotyössä esimerkiksi kiertotalouteen siirtymisessä ja luonnonvarojen kulutuksen sekä päästöjen vähentämisessä. Kunta voi toteuttaa ilmastotekoja esimerkiksi ympäristökasvatuksen, paikallisen kaavoituksen, puurakentamisen, liikennesuunnittelun, joukkoliikenteen ja erilaisten ympäristöystävällisten palvelujen muodossa.

Kestävä kehitys tulee huomioida kaikessa päätöksenteossa.

Luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen on tärkeää.  On jokaisen jyväskyläläisen oikeus päästä nauttimaan lähiluonnon upeista järvimaisemista ja puhtaudesta. Maksuttomia ja esteettömiä ulkoaktiviteetti- ja retkeilykohteita tulee yhä edelleen kehittää. 

Kestävä elämä ei ole luopumista, vaan visio entistä paremmasta yhteiskunnasta.